Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.11.2018 10:37:21 

Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

VVH 2013

Zápis z výroční valné hromady SDH Přerov nad Labem ze dne 1.2.2013.

účast: 23 členů a 12 hostů


Program schůze

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva velitele
 4. Zpráva pokladníka a revizní komise o hospodaření
 5. Zpráva velitelky žen
 6. Volba starosty
 7. Návrh členského příspěvku ve výši 200 Kč
 8. Návrh činnosti na rok 2013
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr a občerstvení

Schůzi zahájila členka výboru Eva Cílková. Přivítala všechny přítomné, zvláště pak starostku obce Přerova n/L paní Darinu Kocsisovou a dále zástupce z SDH Velenka, SDH Kounice a SDH Chrást.

Minutou ticha jsme uctili památku všech členů, kteří se dnešního dne nedožili.

Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni p. Jaroslav Kratochvíl, p. Jan Cílek a p. Tomáš Vodička.

Zprávu o činnosti SDH přednesl velitel sboru p. Tomáš Kratochvíl.

Pohovořil o pracích v naší hasičské zbrojnici, kde proběhla údržba na vozech AVIA, ŠKODA 706 RTHP, kontrola před technickou kontrolu vozů a byla vylepšena vzduchová technika rozmístěna po celé garáži.

Dále se zmínil o účasti na soutěžích, kterých jsme se aktivně účastnili:

Polabská liga 2012 (muži – 4. místo v kategorii STANDARD)

První nasátí ve Všechlapech ( ženy  - 1.místo, muži -  2.místo)

Okrsková soutež v Přerově n/L ( ženy – 2.místo, muži – 1. Místo)

a další různá setkání: Velenkiáda, Florián Cup ve Vykáni, Noční útoky ve Vestci.

I v roce 2012 se zásahová jednotka účastnila několika výjezdů. Provedla monitoring po přívalovém dešti, byla povolána k požáru Mochovských mrazíren, účastnila se dvou námětových cvičení a pravidelně se scházela ke zkouškám vysílaček a věcných prostředků jednotky.

Čtyři členové se v loňském roce účastnili školení v Bílých Poličanech (školení na velitele – p. Tomáš Vodíčka a p. Lukáš Holan, školení na strojníka – p. Luboš Svoboda a p. Jan Koštýř).

Velitel dále vzpomněl na různé akce, které jsme pořádali nebo jichž jsme se účastnili:

pálení čarodějnic, Posvícenská zábava, Dožínky v přerovském Skanzenu, Dětský den v Bříství.

Také připomněl, že v letošním roce oslaví SDH 120.výročí svého založení a při této příležitosti bude naše jednotka pořádat okrskovou soutěž spojenou s celodenními oslavami.

S hospodařením sboru za uplynulý rok nás seznámil pokladník p.Lukáš Holan.

Počáteční stav pokladny ke dni minulé valné hromady byl 56 655 Kč.
Celkové příjmy za rok 2008... 26 900,00Kč 
Celkové výdaje za rok 2008... 12 704,00Kč 
Stav pokladny k 21.11.2008... 70 851,00Kč


Zástupce revizní komise p. Luboš Svoboda přednesl zprávu kontrolní a revizní komise - vše bez závad.

Za družstvo žen promluvila Andrea Kloudová, která mimo jiné vyzvala ostatní členy k podpoře v získávání nových členek, kterých je v současné době nedostatek.

Dosavadní starosta sboru p. Milan Valenta na svou funkci rezignoval a na jeho místo byl jednohlasně zvolen p. Jakub Kadeřávek, který tuto funkci přijal.

Výbor sboru navrhl zvýšení ročního členského příspěvku na částku 200 Kč, který se bude vybírat za člena staršího 15-ti let. Tento návrh byl opět jednohlasně přijat.

P. Tomáš Kratochvíl přednesl plán práce na rok 2013.
Hlavním cílem je účast na schůzích okrsku, okrskovém cvičení a okrskových soutěžích. Dále pak výcvik a školení zásahové jednotky a výpomoc obci a jejím občanům.

V roce 2013 bude také jedním z hlavních bodů organizace oslav 120.výročí oslav založení SDH Přerov n/L, kde velitel vyzval všechny člen sboru, aby se do těchto příprav aktivně zapojili.

V diskuzi promluvili zástupci SDH z našeho okrsku a popřáli nám hodně úspěchů v dalším roce, dále p. Jan Cílek, který se dotazoval na průběh oslav 120.výročí a paní starostka
Darina Kocsisová, která poděkovala sboru za jeho činnost.


Výroční valná hromada SDH Přerov nad Labem po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy velitele, plánu práce na rok 2013 a diskusi přijímá následující usnesení:

 1. Schvaluje:  
 1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2012
 2. Zprávu pokladníka SDH
 3. Plán činnosti SDH na rok 2013
 4. Členský příspěvek na rok 2013 ve výši 200 Kč za člena staršího 15-ti let                                                            
 1. Volí:
 1. Starostu SDH pana Jakuba Kadeřávka

 

 1. Ukládá:
 1. výboru SDH
 1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH
 2. Zajištění a organizace 120. výročí sboru a okrskové soutěže
 3. Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH
   
 1. Nově zvolenému starostovi
 1. Řádné svolávání schůzí výboru SDH minimálně 1x za 2 měsíce
   
 1. všem členům SDH
 1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2013

            - účast SDH na brigádách a hasičských akcích

            - účast na soutěžích dle možností členů družstva

 1. I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.

 

Členka výboru Eva Cílková ukončila valnou hromadu a poděkovala všem přítomným za účast. Poté bylo podáno občerstvení (vepřový řízek s bramborových salátem)

Zapsala: Eva Cílková


 

TOPlist